Retningslinjer for ansvarlig genåbning af Marstal Navigationsskole

SST Corona plakat - retningslinjerEn ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner indebærer, at institutionernes ledelser, ansatte og studerende tager fælles ansvar for, at genåbningen sker på en måde, hvor der tages videst muligt hensyn til at begrænse smittespredningen.

Generelle sundhedsfaglige retningslinjer

Marstal Navigationsskole skal sikre, at de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer kan følges af den enkelte og institutionen som helhed.
Alle bør derfor først og fremmest iagttage grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:
1. Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
3. Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

- Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
- Host eller nys i dit ærme.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
- Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Disse anbefalinger bør altid følges, når det er praktisk muligt, og kan et råd ikke følges bør de andre intensiveres. Det er er vigtigt, at alle med tegn på sygdom bør lade sig selvisolere.

Retningslinjer for personer i øget risiko

Der skal være særlig opmærksomhed på ansatte og studerende, som er i øget risiko, dvs. er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. For personer i øget risiko skal Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges, og der vil skulle foretages en konkret individuel vurdering af egen læge.
• For ansatte i øget risiko anbefales det yderligere, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering af, hvordan den ansatte skal forholde sig.
• For studerende i øget risiko skal skolens ledelse endvidere sikre, at der er en dialog mellem den studerende og institutionen om, hvordan den studerende skal forholde sig, samt om et eventuelt særligt tilrettelagt undervisningsforløb.
• Skolens ledelse skal sikre, at der er klar kommunikation til alle studerende om, hvordan personer i øget risiko skal forholde sig, herunder hvor studerende i øget risiko kan henvende sig på institutionen mhp. at få en individuel dialog.

Symptomer på Covid-19

• Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp.
• Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp.
• Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.

Instruks for håndtering af personale og studerende med symptomer på COVID-19

• Medarbejdere eller studerende med symptomer skal blive hjemme
• Hvis symptomerne opstår, mens medarbejderen eller den studerende opholder sig på skolen, skal vedkommende straks tage hjem.
• Medarbejderen eller den studerende bør lade sig teste. På Ærø bestilles en test pr. telefon på 24200550. Oplys at testen skal tages på Sygehus Fyn-Ærø.
• Medarbejderen eller den studerende skal blive hjemme indtil 48 timer efter symptomer er ophørt.

Opsporing af nære kontakter til personer med COVID-19

• Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Skolens ledelse kan være behjælpelig hermed.
• Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter

• Personer, som bor sammen en smittet
• Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
• Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
• Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Retningslinjer for rengøring af kontaktflader

Risikoen for kontaktsmitte øges betydeligt ved berøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange, som fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

Hyppig rengøring af kontaktpunkter er derfor særligt vigtigt.

Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion efter en konkret vurdering og ud fra et forsigtighedsprincip.

Frekvens af rengøring bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer.

På Marstal Navigationsskole er der hver dag gjort rent inden undervisningsdagens start. I middagspausen foranlediger skolen at kontaktflader rengøres. Her bedes studerende muliggøre rengøring af borde.

Kontaktflader kan fx begrænses ved at lade døren til gangen stå åben.

Retningslinjer for studiefester og fredagsbar

Retningslinjer vedr. større forsamlinger, herunder studiefester, caféer eller lignende skal følge gældende lovgivning på området.

Retningslinjer for eksterne personer, samarbejdspartnere, gæster, foredragsholdere, censorer

Marstal Navigationsskole skal fastsætte retningslinjer for adgang for eksterne personer med henblik om afstand og hygiejne.

Gæster skal som udgangspunkt benytte skolens hovedindgang og henvende sig på skolens kontor ved ankomst på skolen. Her informeres de om skolens retningslinjer for at undgå smittespredning og for deres færden på skolen.

Gæster vil blive afhentet af værten på skolens kontor.

Gæster med aftaler kan afhentes af ’værten’ ved skolens hovedindgang, som informerer om retningslinjerne for opholdet.

Retningslinjer for organisering af undervisningsaktiviteter

• Det forudsættes fortsat at personer med symptomer på eller bekræftet COVID-19 ikke møder op.
• Ved ankomst til Marstal Navigationsskole vaskes hænder eller hænderne afsprittes.
• Herefter går man til undervisningslokalet, hvor faste pladser opretholdes. Overtøjet efterlades på knagerækkerne udenfor klasseværelset for at begrænse opmagasinering på kontaktflader i klasselokalet.
• Risiko for smitte reduceres ved generelt at holde minimum 1 meters afstand (minimum 2 meter i særlige situationer).
• Den generelle anbefaling om 1 meters afstand kan fraviges i de tilfælde, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, men fravigelsen af afstandskravet gælder ikke generelt. Det er endvidere en forudsætning for at fravige 1 meters kravet, at fravigelsen så vidt muligt sker inden for samme gruppe af studerende.
• En gruppe må omfatte ca. 25-30 studerende, og skal være udgangspunktet for alle aktiviteter, hvis anbefalingen om minimum 1 meters afstand fraviges.
• I de tilfælde, hvor man er nødt til at fravige fra den generelle anbefaling om 1 meters afstand, skal der være øget fokus på anbefalinger om håndtering af personer med symptomer, retningslinjer for nære kontakter, rengøring og hygiejne, herunder håndhygiejne samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakter.
• Såfremt de studerende indgår i flere fag/hold med forskellige grupper af studerende, hvor det er nødvendigt at fravige 1 meters kravet af hensyn til at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde, særligt i laboratorier og værksteder, kan 1 meters kravet fraviges, såfremt de studerende i stedet bærer værnemidler, som f.eks. mundbind eller visir, og har ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne med henblik på at begrænse smitterisikoen.
• Der bør tages særligt hensyn til undervisere og anden personale, der kan være i øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19, i tilrettelæggelse af den enkeltes arbejde og fx indretning af
arbejdspladsen og organisering af undervisning.
• Den generelle anbefaling om 1 meters afstand (og 2 meters afstand i særlige situationer) skal fortsat opretholdes, når studerende opholder sig samme sted som andre hold eller lign. på fx
fællesarealer, større rum og lign.
• Værksteds- og simulatorarbejde planlægges med hensyntagen til den enkelte medarbejders situation og aftales med nærmeste leder.
• Ved afslutning af alle arbejdssessioner skal medarbejderen tilse at der desinficeres på overflader, herunder også kontakter, håndtag, tastaturer, udstyr med videre.
• Værksteder, simulatorer og grupperum kan kun bruges efter booking i kalendere og efter aftale med underviser. Herefter gælder ovenstående punkt om desinficering.
• I pauser skal det tilstræbes at man udelukkende har kontakt til personer, man allerede udgør en
gruppe med.
• Al rygning foregår på skolens parkeringsplads.

Retningslinjer for toiletbesøg

Ved toiletbesøg benyttes altid nærmeste toilet i forhold til klasselokalet.

Dametoilettet i kælderen er en undtagelse.

Begræns berøring af kontaktflader til det absolut nødvendige og hav opmærksomheden på håndhygiejnen.

Retningslinjer for indtagning af medbragt mad og for kantinen

Kantine og kantinesalg har gennemgået en omfattende omlægning som følge af nødvendigheden af at begrænse smittespredning.

Indretningen er ændret og der er ensrettet færdsel, som skal respekteres.
• Al mad – også medbragt indtages i kantinen. Køleskabe til medbragt mad er placeret i det lille spiselokale.
• Kantinens udvalg og åbningstider er også ændret.
• Morgenmad og kaffe kan købes fra 0715-0950.
• Middagsmad og kaffe til eftermiddagen købes fra 1215-1250. Ændringer kan forekomme.
• Middagsmaden består kun af dagens ret og dertil selvbetjeningsvand fra de opstillede vandfontæner og glas.
• Afrydning foregår som altid på vognene.

Retningslinjer for kursister

Ovenstående retningslinjer gælder også for eksterne kursister. Dog har kursister en særlig plan i forplejning i kantinen. Kursusunderviseren informerer herom.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt