Retningslinjer for at undgå smittespredning af COVID-19 i undervisning af HF-Søfart og på skolehjemmet ved Marstal Navigationsskole.

Nedenstående retningslinjer, som også rummer sundhedsfaglige anbefalinger, gælder for kostafdelinger og alle elever på disse, på Børne- og Undervisningsministeriets område pr. 1. august 2020.

Elevers deltagelse i undervisningen

For Marstal Navigationsskole gælder det, at:

 • Alle elever skal deltage i undervisningen
 • Der henvises til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko for så vidt angår særlige hensyn til nogle elever. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne løbende kan blive opdateret.
 • Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning.
 • En elev vil blive registreret som fraværende, hvis forældrene vælger at holde eleven hjemme eller eleven vælger at blive hjemme, uanset at skolen efter dialog med forældre/elev og elevens læge har vurderet, at eleven skal møde fysisk på skolen. Eleven vil i den periode ikke modtage fjernundervisning.
 • Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som det frarådes at besøge og modtager i denne periode ikke fjernundervisning.
 • Skolen registrerer fravær.

Generelle sundhedsfaglige retningslinjer

Marstal Navigationsskole skal sikre, at de sundhedsmæssige anbefalinger og retningslinjer kan følges af den enkelte og institutionen som helhed.

Alle bør derfor først og fremmest iagttage grundelementerne i forebyggelse af smittespredning, der i prioriteret rækkefølge er:

 • Isolation af personer med symptomer fx i eget hjem eller på sygehus
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd er:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Disse anbefalinger bør altid følges, når det er praktisk muligt, og kan et råd ikke følges bør de andre intensiveres. Det er er vigtigt, at alle med tegn på sygdom bør lade sig selvisolere.

Håndtering af smittetilfælde

Symptomer på Covid-19

 • Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og tab af smags- og lugtesans, som hos nogle kan være ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. De fleste med mild sygdom får ikke brug for lægehjælp.
 • Ved forløb med forværring kan der senere opstå åndenød, herunder hurtig vejrtrækning, og der vil være behov for lægehjælp.
 • Stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er mindre sandsynligt at symptomerne skyldes COVID-19.

Instruks for håndtering af elever med symptomer på COVID-19

 • Eleven med symptomer skal blive hjemme.
 • Opstår symptomer, mens eleven er på hjemmeweekend, skal eleven blive hjemme.
 • Opstår symptomerne, mens eleven opholder sig på skolen, skal vedkommende straks forlade skolen og kontakte skolemor på telefon 23934015.
 • Opstår symptomerne, mens eleven opholder sig på skolehjemmet, skal eleven straks gå ind på sit værelse og kontakte skolemor på telefon 23934015.
 • Eleven bør lade sig teste. På Ærø bestilles en test pr. telefon på 24200550. Oplys at testen skal tages på Sygehus Fyn-Ærø.
 • Skolen stiller værnemidler til rådighed for medarbejdere, som hjælper og tilser en syg elev.
 • Eleven skal blive hjemme eller i isolationen, indtil 48 timer efter symptomer er ophørt.

Opsporing af nære kontakter til personer med COVID-19

 • Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Skolens ledelse kan være behjælpelig hermed.
 • Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

Sundhedsstyrelsens definition af nære kontakter

 • Personer, som bor sammen en smittet
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

For at blive betragtet som en nær kontakt, skal man have været sammen med den smittede i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at symptomerne er ophørt.

Hygiejne

 • Der anbefales hyppig håndhygiejne, ved ankomst til og afgang fra skole og skolehjem, mellem skift af aktiviteter og lokaler, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i ærme eller engangslommetørklæde.
 • Eleverne skal bruge personlige håndklæder ved deling af toilet, håndvask og badefaciliteter i tilknytning til værelset. Der anbefales flydende sæbe ved deling af toiletfaciliteter.

Rengøring

Risikoen for kontaktsmitte øges betydeligt ved berøring af kontaktpunkter og overflader, der berøres af mange, som fx håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, terminaler, armlæn, bordkanter, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

 • Der bør på skolehjemmet sikres hyppig og gentagen rengøring minimum en gang dagligt af kontaktflader i lokaler og situationer med mange personer og/eller mange berøringer.
 • Kontaktpunkter kan være håndtag, gelændere, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, bordkanter, udstyr, redskaber, vandhaner og toiletter mm.
 • Værktøj og redskaber rengøres med kortest mulige intervaller, dog minimum dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toilettet tømmes helt, og altid inden de er helt fyldte.

Elever, der deler værelse, skal selv:

 • Elevværelser rengøres dagligt på kontaktflader med vand og sæbe, bl.a. dør og vindueshåndtag. Stige til køjesenge, stikkontakter/lysafbrydere, bordoverflader, bordkanter og stolerygge.
 • Toiletter og håndvaske, der benyttes af flere værelser, rengøres to gange dagligt.

Organisering af aktiviteter i og uden for undervisningen

 • Sundhedsstyrelsens samlede vurdering er, at man fra 1. august kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe. Fravigelsen af afstandskravet gælder ikke generelt.
 • De unge bør have et begrænset antal kontakter og så vidt muligt holde minimum 1 meters afstand til andre, med mindre det lokalt vurderes at omfang og kvalitet af undervisningen forringes.
 • Eleverne organiseres i primærgrupper på højst 25-30 elever med udgangspunkt i deres bolig på skolehjemmet. Inden for primærgruppen kan eleverne dele værelse, bade- og toiletfaciliteter og lokale opholdsarealer.
 • Primærgruppen er også udgangspunkt for organisering af måltiderne.
 • Inden for primærgruppen kan anbefalingen om afstand fraviges, når en fravigelse er en forudsætning for at efterleve krave i de almindelige bestemmelser for undervisningen. Her skal der så være øget fokus på Sundhedsstyrelsens retningslinjer for nære kontakter og hygiejne, samt reduktion af antallet og varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt.
 • Lærere og personale skal så vidt muligt holde 1 meters afstand til kolleger og elever i normale situationer og minimum 2 meter til første række af elever ved tavleundervisning.
 • Anbefalingen om 1 meters afstand for personale gælder ikke ved behov for omsorg, fx elever, der skal trøstes og kan fraviges, når det er en forudsætning for at undervisningen kan gennemføres.
 • Ved råb eller sang anbefales det at både personale og elever holder 2 meters afstand.
 • Den generelle afstand på 1 meter skal opretholdes, når elever bevæger eller opholder sig samme sted som personer uden for deres primærgruppe.
 • Færdsel i kantinen, på trappeopgange og lange gange ensrettes så vidt muligt for at undgå ansigt-til-ansigt kontakt og kødannelse.

Elevernes fritid

 • Ved samvær med andre elever uden for primærgruppen og klassen skal anbefalingen om 1 meters afstand opretholdes.
 • Eleverne må ikke opholde sig på andre primærgruppers bo-områder i fritiden.
 • Hvor særlige omstændigheder nødvendiggør en situation, hvor bo-området bebos af personer fra flere primærgrupper skal man være særlig opmærksom på hosteetikette, håndhygiejne og afstand.
 • Samvær med elever fra andre primærgrupper og klasser skal foregå på skolens fælles arealer og så vidt muligt udenfor.

Måltider

 • Grundig håndvask og/eller afspritning af hænderne skal foretages forud for hvert måltid.
 • Primærgrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.
 • Hvis eleverne ikke spiser med deres primærgruppe, skal anbefalingen om 1 meters afstand tilstræbes.
 • Morgenmaden afhentes i morgenmadsbuffeten med særlig fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Middagsmaden serveres ved bordene.
 • Aftensmaden afhentes i aftensmadsbuffeten med særlig fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Borde og stolerygge aftørres med sæbevand efter hvert måltid. Eleverne forestår selv denne aftørring.
 • Brugt service stilles på opvaskevognene med særlig fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Eftermiddagsmad serveres i portioner. Eleverne afhenter selv deres portion i kantinen med særlig fokus på håndhygiejne, kontaktpunkter og afstand.
 • Eleverne kan deltage i madlavningen.

 

 

 

 

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt