Undervisning på HF Søfart

Undervisningen foregår både på Marstal Navigationsskole, HF & VUC Fyn Ærø og Marstal havn.
Navigationsskolen tager sig af de maritime fag og HF fagene hører under VUC. I dagligdagen opdager man ikke at uddannelsen foregår på to skoler.

Undervisningsform

Undervisningen foregår dels som obligatoriske kurser og dels som klasseundervisning. Desuden skal der løses skriftlige hjemmeopgaver.

Klasseundervisningen deles i flere fag op i forelæsningstimer, og i timer hvor det forelæste pensum overhøres og bearbejdes grundigere, og endelig i skriftlige timer, hvor hjemmeopgaver gennemgås, og hvor der regnes opgaver under lærerens vejledning.

Det vil således for den enkelte studerende være muligt at sammensætte sit undervisningsforløb, så det passer bedst muligt med tidligere skolegang.

Lærerne vil naturligvis rådgive og vejlede bedst muligt, i det omfang, der er behov for det.

Maritime fag

Den maritime del af HF-SØFART uddannelsen er modulopbygget. Indholdet i de enkelte moduler fastsættes af skolen, så indholdet lever op til Uddannelsesministeriets og internationale konventioners målbeskrivelse. Principielt kan rækkefølgen af modulerne være vilkårlig, men flere moduler forudsætter dog, at visse moduler skal være bestået/godkendt før tilmelding kan ske. Normalt tilmeldes alle HF-SØFART studerende automatisk ved semesterstart. Ønsker man at trække sig fra et modul, kan det ske i hele semestret, men ca. 14 dage før prøveperiodens start er tilmeldingen bindende. Uanset om man møder op til prøven eller ej, tælles der et forsøg. Normalt har man som maksimum tre forsøg. Er modulet ikke bestået efter tredje forsøg, afbrydes studiet, og beståede moduler annulleres. I helt ekstreme tilfælde (fx opstået sygdom midt i eksaminationen) vil der muligvis kunne gives dispensation til endnu et forsøg. Beståede moduler annulleres efter en vis tidsfrist, normalt tre gange den normale studietid. Afbrydes studiet i en periode, kan skolens regler om meritoverførsel evt. anvendes. Den studerende bør være opmærksom på, at undervisning på andre skoler/centre kan være anderledes opbygget, så skift af skole i uddannelsesforløbet kan være problematisk.

HF fag

HF består af en række obligatoriske fag.

Endvidere indgår der en større skriftlig opgave (SSO) og en række praktik- og projektperioder.

I øvrigt henvises til VUCs hjemmeside
 

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt