Ordensregler for Marstal Navigationsskoles skolehjem for HF-søfartselever

Tilbud om ophold på Marstal Navigationsskoles skolehjem for HF-søfartselever har til formål at hjælpe dig med at gennemføre din uddannelse på skolen. At have en plads på Skolehjemmet er en mulighed for at lette din byrden ved at flytte hjemmefra, så længe du er under 18 år.

Hvis du ikke opfylder de formelle betingelser eller regler for skolehjemsopholdet, eller hvis skolehjem er fuldt optaget, vil du ikke få en plads. Dette berører i øvrigt på ingen måde din adgang til uddannelsen.

Tryghed

På Marstal Navigationsskole ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde vi har med hinanden, dvs. eleverne indbyrdes og med skolemor, køkkenchef samt ansatte og studerende på Marstal Navigationsskole.

På Marstal Navigationsskole har alle uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.

Vær med til at værne om disse værdier og ræk hånden ud til en kammerat, der skal støttes

Når vi er mange sammen, må vi hver især være opmærksomme og rette egen adfærd til, så der er plads til alle. Definitionen på et reglement er "en forskrift på opførsel". Så her kunne vi godt remse alle de ting op, som du må eller ikke må, men vi tager det for givet, at du er rede til at udvise ordentlighed og følge kodeks for almindelig opførsel i samfundet. Vi lægger derfor i stedet vægt på, at vi ønsker en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, sådan at du kan opnå den bedste faglige og personlige udvikling. Den vigtigste regel er derfor, at både du og vi påtager os ansvaret for at skabe et godt miljø og samarbejde. Det vil sige: Vis hensyn! Skab tryghed! Tag ansvar!

Dog er der nogle regler, som vi gerne vil fremhæve

Tiltale- og samtaleform

Du tiltaler andre ordentligt. Det vil sige værdigt og anstændigt og uden brug af nedladende udtryk. Dette gælder både i forholdet mellem elever indbyrdes og mellem elever og ansatte.

Ro

Der skal være ro på skolehjemmet kl. 22:30 på hverdage og kl. 01:00 fredage og lørdage.

Rengøring

Beboerne skal i fællesskab (skemalagte) afholde en ugentlig rengøringsdag på værelser og fællesarealer, ligesom skolemor vil arrangere fællesrengøring i forbindelse med kammerinspektion. Udover skal den unge forestå den daglige rengøring af eget værelse og badeværelse.

Skolemor eller stedfortræder kan til enhver tid foretage kammerinspektion af beboerens værelse for at se, om værelset bliver holdt pænt og ordentligt. Hvis værelset ikke er pænt og ordentligt, kan skolemor eller stedffortræder forlange, at der ryddes op og gøres rent.

Vi har ekstra fokus på dette, for at vi kan overholde de retningslinjer der er gældende i forbindelse med Covid-19.

Skolemor

Skolemor vil være synlig på skolehjemmene og der vil være tilstedeværelsestid på begge skolehjem, således den unge vil have mulighed for at tale med en voksen, derudover vil hun arrangere fællesaktiviteter i form af spil, arrangere foredrag, filmaften mv.

Skolemor vil have fast kontortid på Marstal Navigationsskole i tidsrummet 14-16 (afhængig af skema) på udvalgte dage, så skolemor er kontaktbar, når de unge har fri.

Rygning

Begge skolehjem på Marstal Navigationsskole er totalt røgfrit – Det gælder på hele materiklen.

Aktiveres røgdetektoren på værelset, skal beboeren selv betale regningen (ca. 6.000,- per gang) til brandvæsnet. Aktiveres røgdetektoren på fællesarealet, og kan man ikke finde synderen, bliver regningen fordelt ud på alle beboere på skolehjemmet. Der findes kun røgdetektor på skolehjem 4. maj.

Alkohol og andre rusmidler

Alkohol og andre rusmidler er ikke forenelige med undervisning og arbejde! Fest (kun i weekender) og andre sammenkomster skal foregå i fællessalene. Lokalerne skal være rengjort senest kl. 12:00 den efterfølgende dag.

Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område er ikke tilladt. Forefindes narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område vil de blive inddraget og afleveret til politiet eller destrueret.

Skolen forbeholder sig ret til uden varsel at ransage skolens og skolehjemmets områder inkl. værelser og skabe.

Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at elever lader sig teste.

Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning. Ved bortvisning afgøres varigheden i hvert enkelt tilfælde. Marstal Navigationsskole kan forlange aftale om behandling i tilfælde af misbrug, ligesom der er underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år.

Utryghed, mobning eller chikane

Hvis du i løbet af dit ophold på skolen føler dig alvorligt utryg, mobbet eller chikaneret, er det vigtigt, at du eller dine forældre meget hurtigt taler med din kontaktlærer eller uddannelsesvejleder eller med skolemor. Med disse personer kan du i fortrolighed få talt om din situation. Mobning, aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd accepteres ikke og kan medføre bortvisning.

Vold

Vold kan på ingen måde accepteres. Forseelser medfører omgående bortvisning samt evt. politianmeldelse.

Hærværk og tyveri

Tyveri af effekter, der tilhører skolen, kantinen, ansatte eller øvrige, medfører bortvisning. Hærværk medfører ligeledes bortvisning. For hærværk og tyveri rettet mod skolen foretages som hovedregel politianmeldelse. I mindre grove tilfælde kan gives en advarsel.

I øvrigt

Nøglebrik til 4. maj
Gælder til yderdøre (som altid skal være aflåste) samt ens eget værelse. Ved tab erstattes denne (1.000,- kr.).
For oplåsning, ved at tilkalde hjælp uden for almindelig arbejdstid (08.00-18.00), opkræves et gebyr på 2.500,- kr.

Nøgler til solkrogen

Gælder til værelset (som altid skal være aflåste). Ved tab erstattes denne (1.000,- kr.).

For oplåsning, ved at tilkalde hjælp uden for almindelig arbejdstid (08.00-18.00), opkræves et gebyr på 2.500,- kr.

Fraflytning
I forbindelse med fraflytning skal beboeren:

  1. Rengøre værelse og evt. fællesrum
  2. Sikre at der gennemføres syn af værelset ved pedel, hvor fejl og mangel liste udfyldes.
  3. Aflevere nøgle samt andet relevant inventar, der tilhører skolehjemmet.
  4. Mislighold af punkt 1 – 3 vil medføre økonomisk krav fra skolehjemmet.

Skolehjemmet fraflyttes i weekenden, hvor sidste mundtlige eksamen er afholdt. Dette vil typisk være primo juni måned.

Vælger man skolehjem på 2. årgang, beholder du værelset, men det vil ikke være tilgængeligt i sommerferien.

Beboerråd
Studerende, som bebor skolehjemmet, skal oprette beboerråd. På foranledning af skolemor, skal beboerne selv vælge deres repræsentanter i beboerrådet. Den valgte formand er repræsentant for beboergruppen i forhold til skolen.

Sygdom
Ved sygdom skal den enkelte beboer informere skolemor eller dennes afløser.

Sanktioner

Hvis du ikke er i stand til at overholde ovenstående regler eller udvise fornødent hensyn over for andre personer, bygninger, materialer eller udstyr, vil du blive bedt om at ændre adfærd, så den er passende.

En ledende person kan yderligere tale dig til rette, hvis du ikke retter dig efter en sådan henstilling. Er dette

uden virkning, får du en skriftlig advarsel og karantæne fra skolehjemmet i op til en uge, hvor du får tænkepause til at overveje, om det er det rigtige sted at bo. Fortsætter du den uhensigtsmæssige adfærd efter en sådan tænkepause, iværksættes en endelig bortvisning fra skolehjemmet.

Ved grove overtrædelser af ordensregler vil skolen kunne skride til bortvisning uden forudgående advarsel.

Anke eller klage over afgørelse grundet i skolehjemsreglerne

Ved advarsel, skriftligt advarsel, bortvisning eller andre sanktioner på baggrund af ovenstående regler kan pågældende elev til enhver tid klage over afgørelsen jf. bestemmelserne fastsat ved Marstal Navigationsskole. I relation til bortvisning, vil denne først være gældende efter behandling af en eventuel klage, og såfremt klagen findes uberettiget.

 

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt