Studieregler/Ordensregler

Nedenstående krav/regler er fastsat med udgangspunkt i undervisningsministeriets regler for studieaktivitet, samt Søfartsstyrelsens vejledning 1/04 om bortvisning. Reglerne skal sikre, at så mange som muligt gennemfører uddannelsen, samt at dette sker på normeret tid.

1. Ordensregler

Du skal have maksimalt udbytte af at gå på HF-søfart. Det mål nås kun, ved at din tid på HF-søfart ses som et samspil mellem dig som elev, dine forældre og skolen, hvor alle tre parter har et ansvar. Vores ansvar er blandt andet at synliggøre, hvad vi forventer af dig.

Du vil udvikle dig fra at være elev til kommende studerende, mens du går på HF-søfart. Det kræver gode arbejdsvaner. Vi vil hjælpe dig til at få gode arbejds- og studievaner ved at give dig nogle regler, du skal arbejde efter.

På Marstal Navigationsskole opfører man sig pænt og har en normal og anstændig tone over for sine medmennesker. Almindelige regler for god opførsel er gældende for skolen. Du skal altså opføre dig over for andre, som du gerne vil, at andre skal opføre sig over for dig. Dette gælder både i omgangen med andre elever, med dine lærere og øvrigt personale på skolen. Vi tolererer ikke trusler, hærværk og mobning.

Når du er til elevfest eller andet på skolen eller i skolesammenhæng, er enhver form for bryderi/klammeri/slåskampe uacceptable, ligesom det er uacceptabelt på nogen måde at blande sig. Hvis du overtræder ovenstående på rejser, er det skærpende. Da Marstal er et lille sted, og de fleste af vores elever er langt hjemmefra, gælder ovennævnte ordensregler for alle forhold, hvor man befinder sig i en skolemæssig sammenhæng, såvel i som udenfor den normale undervisning. Hærværk på skolen tolereres ikke, og i grove tilfælde medfører det bortvisning.

2. Kurser

For godkendelse af kursusmoduler kræves deltagelse i samtlige lektioner.

3. Den almindelige undervisning

For at blive betragtet som værende studieaktiv skal eleven opfylde følgende forhold i forbindelse med den daglige undervisning/uddannelse:

  1. Der er mødepligt til alle timer.
  2. Man skal deltage aktivt og konstruktivt i timerne.
  3. Der er mødepligt til de forskellige arrangementer i løbet af uddannelsen (f.eks. foredrag, idrætsdag, helikopter demonstration og den Internationale dag)
  4. Alle de af læreren stillede hjemmeopgaver skal være løst i et passende omfang og være afleveret til tiden.
  5. Dine besvarelser skal være dine egne selvstændige besvarelser, med mindre andet udtrykkeligt fremgår. Dine besvarelser skal ud fra dit faglige niveau være i en acceptabel kvalitet og til tiden. Hvis du afleverer en besvarelse, der ud fra dit faglige niveau ikke er i en acceptabel kvalitet, vil besvarelsen m.m. blive afvist som ikke afleveret.
  6. Der er absolut mødepligt til standpunktsprøver. Disse vil være varskoet med mindst en uges varsel.

Hvis du skal være fraværende til f.eks. tandlægebesøg, lægebesøg, køreprøve, mærkedage m.m., skal du på forhånd orientere ”skolemor”. Hvis du bliver syg, skal du hurtigst muligt kontakte ”skolemor”, telefon 23 93 40 15. Ved sygdom kan skolen forlange lægeattest/friattest som dokumentation. Du skal betale for lægeattesten. Hvis du helt undtagelsesvist har behov for længerevarende fravær (mere end en uge) skal du sende en besked til HF-koordinatoren med oplysning om årsagen og perioden. Efter behandling af din anmodning vil du blive kontaktet af HF-koordinatoren.

4. Årskarakter

Ved skoleårets slutning gives der standpunktskarakterer i modulerne havnetjeneste og håndværk. Tredje års standpunktskarakter kommer med på eksamensbeviset.

5. It-regler

It-miljøet består af computere, printere, netværk, servere, internetforbindelse og anden hard- og software. For at sikre at vi alle sammen får det bedst mulige ud af it-miljøet, har skolen vedtaget disse it-regler, som gælder for alle brugere uden undtagelse.

a)

Brug kun computerne til undervisningsformål i undervisningstiden

Du må ikke bruge undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende. Det er du til gengæld velkommen til at gøre i pauser og uden for undervisningen, så længe du overholder de andre it-regler.

b)

God opførsel gælder også i den virtuelle verden. Det er ikke tilladt at

  • surfe på voldelige, racistiske, pornografiske eller lignende sider, der kan virke generende for andre.
  • bruge skolens computere til at skrive vulgære, nedsættende, racistiske eller lignende ting nogen som helst steder.
  • chikanere andre eller offentliggøre private oplysninger om andre via internettet.
  • genere andre brugere med junk-mail, hate-mails, spam-mails og lignende.

Overtræder du it-reglerne kan det i alvorlige tilfælde medføre politianmeldelse, erstatningskrav og/eller bortvisning fra HF-søfart. Du kan risikere bortvisning pga. manglende studieaktivitet, hvis du som elev bruger undervisningstiden ved computeren på spil, surf, chat, private e-mails eller lignende.

6. Rygning

Hele skolens område er røgfrit. Der må dog ryges udenfor.

7. Rusmidler

Grundholdning

Overordnet set er det ikke foreneligt med at være elev på HF-søfart, at have et misbrug af rusmidler. Misbrug af rusmidler påvirker ens studieevne og studieaktivitet, og skolen vil aktivt handle, hvis vi får kendskab til, eller har en bekymring for, at en elev har et misbrug af rusmidler.

Bekymring om misbrug

Hvis vi får mistanke om et misbrug, indgår vi i dialog med dig om vores bekymring, med udgangspunkt i de konsekvenser vi oplever for dine muligheder for læring. Hvis vi finder det hensigtsmæssigt involverer vi evt. dine forældre og forebyggelseskonsulenten.

I forbindelsen med mistanken/bekymringen kan vi bede dig om at præsentere en urinprøve til test for spor af hash eller andre euforiserende stoffer. Skulle denne vise sig positiv, vil du efter seks uger skulle præstere en ny prøve, der skal udvise et negativt resultat.

Konstateret misbrug

Hvis vi konstaterer et misbrug (enten ved at dine prøver er positive, eller ved at du fortæller os om det), går vi i dialog om en behandling. En behandling skal startes indenfor en rimelig periode, som hovedregel inden fire uger. Det skal aftales, at skolen får besked, hvis der opstår problemer i behandlingen, eller hvis behandleren oplever, at der ikke gøres fremskridt i forhold til at afslutte misbruget. Et misbrug uden behandling i fremskridt, er uforeneligt med at gå på HF-søfart i Marstal.

Definition

Misbrug af rusmidler er et forbrug af rusmidler, som, skolen eller eleven oplever, har konsekvenser for elevens muligheder for læring (manglende afleveringer, lavt fremmøde, lav studieaktivitet, ændret adfærd etc.)

Meddelelsespligt

Hvis der konstateres et misbrug, og eleven er under 18 år, er skolen forpligtet til at underrette forældremyndighedsindehaveren.

Særligt om narkotiske stoffer

At besidde eller distribuere narkotiske stoffer er uforeneligt med at gå på HF-søfart. Det gælder også ved deltagelse i arrangementer arrangeret af skolen, herunder fester, studieture osv. Ved besiddelse og distribution af narkotiske stoffer vil man som hovedregel blive bortvist, og der vil ske politianmeldelse, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Drugwipes og udtagning af elever til test

Hvis skolen finder det hensigtsmæssigt, anvendes drugwipes, til test for spor af hash eller andre euforiserende stoffer. På måneds basis vil et antal tilfældige elever blive udtaget til at aflevere en urinprøve til test for spor af hash eller andre euforiserende stoffer.

8. Ansvar

Generelt
Beskadigelse af skolens undervisningsmaterialer, udstyr, inventar, bygninger m.m. medfører normalt erstatningspligt.

Bøger og andet undervisningsmateriale
Alt undervisnings materiale f.eks. bøger, transportør, kompendium osv., som udleveres til eleven i forbindelse med uddannelsen skal afleveres tilbage efter endt studie. Afleveres det udleverede materiale ikke iht. aftalt dato, skal bøgerne afleveres på kontoret på Marstal Navigationsskole senest 14 dage efter aftalt dato. Sker det ikke, skal det udleverede materiale erstattes, og eleven vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr.

Hvis studiet afbrydes skal bøgerne afleveres på kontoret på Marstal Navigationsskole senest 14 dage efter man er stoppet. Sker det ikke, skal det udleverede materiale erstattes, og eleven vil blive opkrævet et administrationsgebyr på 100 kr.

9. Øvrige forhold

Den enkelte faglærer noterer manglende aflevering. Hvis manglende aflevering overstiger nogle nærmere fastsatte grænser, som er anført i undervisningsplanen, bliver du kontaktet af den pågældende lærer, og hvis du er under 18 år, underrettes dine forældre.

Trin 1. De tilstræbes hurtigst muligt at give en ”mundtlig påtale” ved utilstrækkelig studieaktivitet (5 % fravær), eller overtrædelse af studie-/ordensreglerne.

Trin 2. Der gives ”første skriftlige advarsel” ved utilstrækkelig studieaktivitet (8 % fravær), eller overtrædelse af studie-/ordensreglerne.

Trin 3. Der gives ”anden skriftlige advarsel” ved utilstrækkelig studieaktivitet (12 % fravær), eller overtrædelse af studie-/ordensreglerne. Eleven kaldes til samtale med HF-koordinator.

Trin 4. Der gives ”tredje og sidste skriftlige advarsel” ved manglende studieaktivitet (15 % fravær), eller overtrædelse af studie-/ordensreglerne. Eleven kaldes til samtale med HF-koordinator, og skal returnere underskreven advarsel.

Trin 5. Der pålægges sanktioner ved fortsat manglende studieaktivitet, eller overtrædelse af studie-/ordensreglerne. Sanktionerne kan være:

a. Udarbejdelse af en handleplan.

b. Nægtelse af indstilling til prøve i et eller flere moduler, der afsluttes det pågældende år.

c. Bortvisning.

Såfremt der er givet en skriftlig påtale vil lærerne være specielt opmærksomme på den pågældendes fremmøde og kvaliteten af opgavebesvarelser.

Ved grove overtrædelser af ordensreglerne vil skolen kunne skride til bortvisning uden forudgående advarsler.

10. Partshøring

En studerende, som Marstal Navigationsskole agter at tildele en advarsel eller at bortvise, skal forinden gøres bekendt hermed og med de omstændigheder, der ligger til grund for den påtænkte advarsel eller bortvisning. Den studerende skal endvidere have lejlighed til at udtale sig herom, før advarslen tildeles eller bortvisningen effektueres. Den studerendes bemærkninger noteres på sagen.

11. Information til forældre

På grund af tidligere episoder hvor forældre har ønsket informationer fra skolen vedrørende studieforløbet efter at den studerende er fyldt 18 år, vil vi gerne have at den studerende giver tilsagn til, at skolen må kontakte hjemmet. Vi føler en vis moralsk forpligtigelse til at inddrage forældrene så meget som muligt pga. at de fleste elever har meget langt hjem. Derved har forældrene ikke mulighed for samme opsyn, som hvis eleverne boede hjemme.

I henhold til loven må skolen ikke kontakte forældrene vedr. elevens forhold, når de er blevet 18 år, med mindre eleverne har givet deres samtykke. Derfor kan eleven nægte os at kontakte forældre, men i så fald skal eleven skriftligt informere os herom, og dette brev vil blive videresendt til forældrene.

12. Ansvar og formidling

Ansvaret for påtaleforløb iht. pkt. 9 er som følger:

Trin

Ansvar

Handling

Efterretning/bemærkning

1

Lærer Mundtlig påtale. 5 %

HF & VUC Fyn Ærø/HF-koordinator.

2

HF-koordinator Første skriftlige advarsel. 8 %

HF & VUC Fyn Ærø/HF-koordinator.

Evt. mail til forældre.

3

HF-koordinator Anden skriftlige advarsel. Kaldes til samtale med HF-koordinator. 12 %

HF & VUC Fyn Ærø/HF-koordinator. Samtale med HF-koordinator.

Evt. mail til forældre.

4

HF-koordinator Tredje og sidste skriftlige advarsel. 15 %

Sidste mulighed for at undgå sanktioner. Samtale med HF-koordinator, og underskrift på advarsel.

Evt. mail til forældre.

5

Lærerkollegiet og HF-koordinator – rektor Sanktioner som angivet under pkt. 9, stk. 5. Bortvisning er yderste sanktionsmulighed.

13. Klagemuligheder

Er den studerende uenig i afgørelsen kan vedkommende klage til skolens rektor. Klage skal indgives til skolens kontor senest en uge efter afgørelsen. Såfremt man er uenig i skolens behandling af klagen kan klagen overgives til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte til endelig afgørelse. Klage fremsendes via skolen.

Marstal august 2017

Jeppe Carstensen

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922