Læs mens du sejler

For at gøre det muligt at studere til skibsfører, samtidig med at man opretholder en vis indtægt, har Marstal Navigationsskole valgt at gøre det sidste år (2 semestre) af uddannelsen til skibsfører meget fleksibel, således at det er muligt at gennemføre en del af studierne uden at være på skolen. Til gengæld kræver ordningen, at man udviser meget stor selvdisciplin og ansvar for egen læring.

Afhængig af, hvor megen tid, man kan tilbringe på skolen, må man være forberedt på, at det kan være nødvendigt at forlænge uddannelsen ud over det normerede år.

Der vil hele tiden blive undervist som almindelig klasseundervisning i hvert fag.

For studiet gælder i øvrigt:

  • Man tilmelder sig de respektive moduler og emner.
  • Man skal selv sørge for at tilrettelægge sine hjemmeperioder så man kan deltage i semesterstart og eksamen.
  • Man bør tilstræbe tilstedeværelse ved semestrets start.
  • Det henstilles at man følger undervisningen i videst muligt omfang i hjemmeperioder.
  • Ansvaret for at være studieaktivitet hviler på den enkelte studerende som forpligter sig til at være “den udfarende kraft”.
  • Hver fagemnelærer gør undervisningsplaner og afleveringsopgaver tilgængelige på itslearning.dk (skolens intranet), hvor der også kan eller skal afleveres opgaver m.v.
  • I undervisningsplaner fremgår obligatoriske krav for studieaktivitet til hvert fagemne, også for sejlende studerende.
  • Der er afsat vejledningstimer i forbindelse med den skemalagte undervisning, hvor sejlende studerende i hjemmeperioder kan søge vejledning.

Hele uddannelsen er naturligvis kvalitetssikret via Marstal Navigationsskoles kvalitetssystem.

Marstal Navigationsskoles prorektor er ansvarlig for uddannelsesforløbet.

Varighed

Uddannelsen er som overbygning på sætteskipperuddannelsen normeret til 2 semestre.

Hvert semester er normeret til at vare et halvt år. Hele uddannelsen skal være gennemført inden for 2 år fra datoen for første beståede fag. Skolen kan vejlede om fornuftig sammensætning af fagemner, såfremt alle fagemner ikke følges.

Eksaminer/prøver

De enkelte fagemner evalueres ud fra afleveringsopgaver samt ved intern godkendelse eller ved prøver som lægges i eksamensperioden (typisk i juni og i december). Eksamensperioderne kan i god tid ses i skolens aktivitetsplan/kalender. For at deltage i prøver/eksamen skal alle obligatoriske krav til studieaktivet være overholdt jævnfør fagemnets aktuelle undervisningsplan.

Marstal Navigationsskole | Ellenet 10 | 5960 Marstal | T: (+45) 62531075 | marnav@marnav.dk | CVR nr. 25849922

Pressefotos, pressemeddelelser og pressekontakt